โครงสร้างบุคลากร

แผนและงบประมาณ

นางสาวจิตใส เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการแผนและงบประมาณฯ

นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐนรี ศรีชู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล