RELATED POSTS

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค จุดที่ ๑ ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาครูตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21”...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


Leave a Comment

Your email address will not be published.

en_USEnglish