RELATED POSTS

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนางสาวภัททิยา สุปินะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน เข้าร่วมวิพากษ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นำโดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนางสาวภัททิยา สุปินะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน เข้าร่วมวิพากษ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีนโครงสร้างหลักสูตร แนวทางการวัดผลและประเมินผลโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียน การสอนภาษาจีนและแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ณ โรงแรมพักพิง...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 2566 ของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มสถาบันภาษาจีน นำโดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนางสาวภัททิยา...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


Leave a Comment

Your email address will not be published.

en_USEnglish