RELATED POSTS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19″

ประชาสัมพันธ์ “เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19” ด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่เจ้านางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือก เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่...

by อุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish