เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วย นางพุทธชาติ ทองกร รองผู้อำนวยการ ศบศ. นางสาวภัททิยา สุปินะ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน และนายธนเดช กิจศุภไพศาล ศึกษานิเทศก์ สพม.กท1 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ณ สถานทูตจีน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี”

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อีอีซี” โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศthไทย