ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. สร้างองค์ความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลลเพื่อความเป็นเลิศ

3. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในด้านต่าง ๆ ร่วมกับ ศูนย์ HCEC

4. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะทางด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

5. ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ส่งเสริม พัฒนา และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการของศูนย์ HCEC ให้มีประสิทธิภาพ

7. สร้างเครือข่ายและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน