โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะตามวิชาชีพ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ )
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายปวีณ แสงสุรศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวศุภาภรณ์ เสมอใจ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวสาลินี ไชยศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวพรพิมล เสนาไทย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายรณพร อวิรุทธมรรค

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล