โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสถาบันภาษาจีน

กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นางสาวภัททิยา สุปินะ

ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นางสาวอดิภา คณะเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นายพงศธร เลิศภูมิจิต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นายกะรัต ประภาพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นายธีรพล เริงพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล