โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวผ่องพรรณ จำปารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวชภาภัทร ช่วยสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวเกวลิน แก่นประยูร

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นายทัศนัย วงค์คำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวสุภัสสรา กล่ำพัก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวพัทธนันท์ วชิระวินท์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล