โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมเเละยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มส่งเสริมเเละยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
กลุ่มส่งเสริมเเละยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวณัฐณิชา หิมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมเเละยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมเเละยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวหทัยพันธณ์ ศรีคร่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล