โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวปัณณภัสร์ พันสีทุม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นายสุนิติ นามศิริพงศ์พันธุ์

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นายพศุตม์ หลายพัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวพรหมภัสสร ธนสารสุรพงศ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล