โครงหสร้างผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหาร ศบศ.

ผู้บริหาร ศบศ.

นางอาทิตยา ปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ผู้บริหาร ศบศ.

นางพุทธชาต ทองกร

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ผู้บริหาร ศบศ.

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ