โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตใส เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวชนิตา จันทภาส

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญณัช วงค์คำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัส เพียรศรีวัชรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอดิศร แสนศักดิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวโชติกา วิริยะจีระพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล