เป้าประสงค์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและทักษะทางด้านดิจิทัลได้ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะและสมรรถนะได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

3. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของศูนย์ HCEC อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้งภายในและต่างประเทศ