พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

5. ส่งเสริม พัฒนา ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการของศูนย์ HCEC อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และโอลิมปิกวิชาการ

7. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

8. ส่งเสริม พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. สร้างเครือข่ายและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน