วิสัยทัศน์

" เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ "