โครงสร้างบุคลากร

แผนและงบประมาณ

แผนเเละงบประมาณ

นางสาวจิตใส เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการแผนและงบประมาณฯ
แผนเเละงบประมาณ

นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี

นักวิชาการศึกษา
แผนเเละงบประมาณ

นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แผนเเละงบประมาณ

นางสาวณัฐนรี ศรีชู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แผนเเละงบประมาณ

นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล