การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และการขอขยายระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู ของ สพฐ.

ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถานศึกษาให้ส่งหลักสูตรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รวบรวมและกรอกข้อมูลในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะหลักสูตรที่มีผลสำเร็จตามหลักสูตรการพัฒนาไม่ก่อนวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้)

หมายเหตุ : ต้องใช้ G Mail ในการ Log in เพื่อกรอกข้อมูลเท่านั้น และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง) ลงนามกำกับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทุกแผ่น ***

1. การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. การขอขยายระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู ของ สพฐ.

หมายเหตุ

  1. ต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการประกาศรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
  2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องการแจ้งความประสงค์การขอขยายระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้
    สามารถกรอกเอกสารผ่านทาง Link Google Form ด้างล่าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565