การส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (เฉพาะหลักสูตรตามประกาศดังแนบ)

1. ส่งรายชื่อข้าราชการครู สำหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

2. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน