โครงสร้างบุคลากร

สถาบันภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษาอังกฤษ

นางพุทธชาต ทองกร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศบศ.
สถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถาบันภาษาอังกฤษ

นายชูศักดิ์ มีชูเชาว์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวอณิยา อุดล

นักวิชาการศึกษา
สถาบันภาษาอังกฤษ

นายวีรวัฒน์ กัลชาลพิเศษ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล