โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวจิตตากานต์ วังคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นางสาวอณิยา อุดล

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นายทัศนัย วงค์คำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ

นายปพณสรรค์ สุภาตรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล