โครงสร้างบุคลากร

สถาบันภาษาจีน

สถาบันภาษาจีน

นายตฤณ ก้านดอกไม้

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน
สถาบันภาษาจีน

นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สถาบันภาษาจีน

นายสัตยา สิทธิบูรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถาบันภาษาจีน

นายณัฐชัย ใจเถิง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถาบันภาษาจีน

นางสาวอาริญา เภาโพธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สถาบันภาษาจีน

นายวิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล