RELATED POSTS

อบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวิจิตราพิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกอุบลราชธานีอำนาจเจริญได้จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านครูโรงเรียนคุณภาพสู่ชั้นเรียน โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 20 คน...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร สายงานการสอนด้วย SET e-Learning หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการเงินและการลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 16 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่...

by ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

thไทย