การรับรองหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้สามารถนำชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด