ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 66 หลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ 2564

3. ประกาศ ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 78 หลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ 2564

2. ประกาศ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 42 หลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 63 หลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ประกาศ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 33 หลักสูตร

2. ประกาศครั้งที่ 2/2563 จำนวน 74 หลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 44 หลักสูตร

2. ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร

3. ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร

4. ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร