โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะตามวิชาชีพ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ เลขาธิการ กศน.)
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายวันนิมิต สายสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ เลขาธิการ กพฐ.)
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นายกิตติ สมศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวมริสสา ปาเลย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิทยฐานะและวิชาชีพ

นางสาวสุทธิดา ศรีภูวงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล