โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

นางพุทธชาต ทองกร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคบปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

นางสาวปวีณา คำภูเงิน

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ

นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล