โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางศิริลัษณ์ จันทร์วรานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตใส เกตุแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายกฤษฎา ทรงสังข์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายญาณวุฒิ หนูเกื้อ

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญณัช วงค์คำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐนรี ศรีชู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปพณสรรค์ สุภาตรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนกฤต มหึเมือง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล