โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.งานแผนงาน งบประมาณ เเเละการติดตามรายงานผล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตใส เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี

นักวิชาการศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐนรี ศรีชู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2.งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางศิริลัษณ์ จันทร์วรานนท์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายกฤษฎา ทรงสังข์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญณัช วงค์คำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล